Regulamin serwisu

 

Regulamin serwisu
www.batclub.pl

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez British American Tobacco Polska Trading Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa (dalej zwaną: BAT lub Spółką) usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym www.batclub.pl (zwane dalej Usługą).
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204), a ponadto określa zasady korzystania z Serwisu www.batclub.pl oraz ochrony poufności danych Użytkowników.

§ 2

 1. BAT świadczy Usługę pod adresem internetowym www.batclub.pl
 2. Serwis umożliwia:
  1. Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi produktów i usług oferowanych przez BAT,
  2. Uzyskanie informacji o aktualnych ofertach, niepublicznych akcjach wspierających sprzedaż wyrobów BAT, a także o wydarzeniach dotyczących niepublicznych działań marketingowych przeprowadzanych przez BAT,
  3. Udział w niepublicznych konkursach, programach i innych formach działań marketingowych organizowanych przez BAT, pod warunkiem, że Użytkownik spełnia warunki uczestnictwa w takich akcjach, które określone są w osobnych regulaminach dotyczących konkretnych przedsięwzięć.
 3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usługi, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do zbiorów danych, prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują BAT lub podmiotom, z którymi BAT zawarła stosowne umowy.

§ 3

 1. Definicje terminów używanych w regulaminie:
  1. "Identyfikator (login)" - indywidualny kod wieloznakowy nadawany przez BAT lub podmiot działający w imieniu BAT, który w zestawieniu z hasłem umożliwia zalogowanie i korzystanie użytkownikom serwisu ze strony www.batclub.pl
  2. Hasło” - indywidualny kod wieloznakowy nadawany przez BAT lub podmiot działający w imieniu BAT, który w zestawieniu z identyfikatorem (loginem) umożliwia zalogowanie i korzystanie użytkownikom serwisu ze strony www.batclub.pl
  3. "Użytkownik serwisu":
   osoba fizyczna, spełniająca opisane w odrębnym Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie, zaproszona do Programu, która pracuje w Punkcie jako sprzedawca (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło) i uzyskała zgodę Właściciela Punktu Sprzedaży na uczestnictwo w Programie lub
   - przedsiębiorca bez względu na formę organizacyjnoprawną, będący czynnym podatnikiem VAT, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą –który/która spełnia łącznie następujące warunki:

   * ukończył/a 18 lat,
   * jest podmiotem (lub osobą reprezentującą taki podmiot) zajmującym się produkcją, dystrybucją lub handlem wyrobami tytoniowymi, papierosami elektronicznymi, pojemnikami zapasowymi lub rekwizytami tytoniowymi w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
   * ma pełną zdolność do czynności prawnych,
   * której dane znajdują się w bazie danych BAT i któremu nadano indywidualny identyfikator (login) i hasło
   * która poprawnie zaloguje się w Serwisie przez podanie wszystkich danych wymaganych przez system przy logowaniu.

  4. batclub.pl serwis internetowy, do którego pełen dostęp mają wyłącznie Użytkownicy serwisu.
  5. "SMS" (Short Message Service) - krótka wiadomość, składającą się z maksimum 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać za pomocą telefonu komórkowego;
  6. "MMS" (Multimedia Message Service) – krótka wiadomość, składająca się z obrazka i opcjonalnie krótkiej informacji tekstowej, zawierającej maksimum 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać za pomocą telefonu komórkowego;
  7. "E-mail" - wiadomość wysłana za pomocą poczty elektronicznej;
  8. "Moderator" - osoba monitorująca poprawność działania Serwisu oraz zapewniająca, aby w serwisie nie pojawiały się wypowiedzi naruszające prawo, niniejszy Regulamin, dobre imię osób trzecich, standardów, którymi kieruje się BAT;
  9. "Korzystanie" - przez "Korzystanie" rozumie się każde zapoznanie się z treściami umieszczonymi w Serwisie, w tym między innymi zalogowanie poprzez użycie loginu i hasła. Korzystać z serwisu w zakresie pełnej usługi mogą jedynie Użytkownicy serwisu.
  10. "Zbiór Danych Osobowych BAT" - Zbiór danych osobowych zawierający dane osobowe dobrowolnie przekazane BAT przez Użytkownika serwisu i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") oraz innymi właściwymi przepisami prawa;
  11. "Rejestracja" - Uzyskanie identyfikatora (loginu) i hasła;
  12. "Zablokowanie" - oznacza uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do Serwisu.

§ 4

 1. Z Usługi może korzystać tylko zarejestrowany i zalogowany Użytkownik Serwisu,
 2. Rejestracja w celu korzystania z Usługi odbywa się w następujący sposób:
  1. w odniesieniu do użytkowników, o których mowa w §3 ust. 1 pkt c:
   1. Użytkownik zainteresowany skorzystaniem z Serwisu udostępnia przedstawicielowi BAT służbowy adres email w celu otrzymania od BAT wiadomości email z danymi niezbędnymi do prawidłowej rejestracji
   2. Użytkownik otrzymuje na wskazany przez siebie adres email zaproszenie wraz z kodem oraz linkiem do rejestracji
   3. Użytkownik w ciągu 30 dni od otrzymania ww. wiadomości ma możliwość zarejestrowania się w Serwisie. Po przekroczeniu ww. terminu unikalne dane do rejestracji wygasają.
   4. Użytkownik dokonuje rejestracji elektronicznie, za pomocą linka przeznaczonego do rejestracji lub unikalnego kodu rejestracji udostępnionego w wiadomości email.
   5. Użytkownik podczas rejestracji akceptuje wymagane regulaminy oraz wszelkie niezbędne zgody.
   6. Po prawidłowym zakończeniu rejestracji Użytkownik nadaje indywidualne hasło do Serwisu
 3. Użytkownik serwisu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania (poprzez e-mail bądź pismem) o zaprzestaniu lub zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Rejestracja w celu korzystania z Serwisu odbywa się przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego wspólnie z przedstawicielem handlowym BAT na platformie batclub.pl. Jednym z warunków Rejestracji jest podanie wszystkich danych wymaganych w formularzu.
 5. Osoby rejestrujące się na Serwisie zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w programie lojalnościowym BAT Club. Jednocześnie zobowiązują się do podania danych zgodnie z prawdą i stanem faktycznym, oraz poinformowania pisemnie lub poprzez e-mail w razie zmiany tych danych.
 6. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 7. Użytkownicy, którzy wyrazili uprzednio dobrowolnie zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych BAT, natomiast nie chcą dalej otrzymywać w przyszłości takich informacji, w dowolnym momencie powinni złożyć stosowne oświadczenie, dzwoniąc pod numer infolinii +48 801 228 228 lub wysłać je na adres British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, z dopiskiem "Rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych BatClub". Oświadczenie jest wiążące w momencie otrzymania go przez BAT.

§ 5

 1. Informacje uzyskane w wyniku korzystania z Serwisu mogą być wykorzystane wyłącznie przez Użytkownika serwisu, który bezpośrednio uzyskał je za pośrednictwem Serwisu. Jakiekolwiek udostępnianie uzyskanych informacji osobom trzecim lub innym podmiotom prawnym jest niedozwolone.
 2. W przypadku stwierdzenia udostępniania informacji osobom trzecim lub innym podmiotom prawnym, w razie powzięcia wiarygodnej informacji, że użytkownik nie jest osobą pełnoletnią lub podmiotem (lub osobą reprezentującą taki podmiot) zajmującym się produkcją, dystrybucją lub handlem wyrobami tytoniowymi, papierosami elektronicznymi, pojemnikami zapasowymi lub rekwizytami tytoniowymi w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. BAT zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu do Serwisu oraz dochodzenia stosownych roszczeń, również na drodze prawnej do wysokości poniesionej straty.
 3. BAT nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, rzetelność, niedokładność bądź niekompletność informacji przekazywanych przez Serwis.
 4. Użytkownicy Serwisu korzystają z informacji w nim zawartych na własną odpowiedzialność i ponoszą wynikające z tego faktu ryzyko. Serwis może zawierać informacje, które mogą okazać się nieaktualne i są zamieszczane wyłącznie w celach informacyjnych. BAT zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Serwisu w dowolnym czasie, a śledzenie zmian jest wyłącznym obowiązkiem Użytkownika.
 5. BAT nie zobowiązuje się, że dostęp do Serwisu będzie miał charakter ciągły, ani nie udziela żadnego innego zapewnienia dotyczącego jego dostępności, jakości przekazu i odbioru.
 6. BAT zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia Serwisu w części lub w całości w czasie i na okres, jaki będzie uważał za stosowny według własnego uznania.
 7. Serwis wraz z całą zawartością stanowi własność British American Tobacco Polska Trading Spółka z o.o. i/lub podmiotów, z którymi BAT zawarła stosowne umowy.
 8. Użytkownicy Serwisu mają prawo przeglądać zawartość Serwisu, drukować lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi w Serwisie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, tylko pod warunkiem, że nie usuną z takich materiałów informacji o prawach autorskich i innych prawach ani żadnych innych adnotacji, jeżeli wyraźnie nie wskazano inaczej. Użytkownicy serwisu zgadzają się nie zmieniać, nie sprzedawać, nie rozpowszechniać i nie udostępniać materiałów zawartych w Serwisie. W sprawach korzystania z informacji umieszczonych w Serwisie nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za szkody w systemach komputerowych i utratę danych wskutek zapisywania wymienionych w ustępie powyżej materiałów.
 10. W Serwisie przedstawiono chronione przepisami prawa znaki towarowe służące do oznaczania wyrobów i usług, a stanowiące własność lub wykorzystywane przez nie na podstawie licencji, BAT lub spółek powiązanych z BAT lub innych podmiotów. Wszystkie znaki towarowe są przedmiotem prawnie chronionej własności przemysłowej, a Użytkownicy zgadzają się nie korzystać z nich w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela odpowiedniego znaku towarowego.

§ 6

 1. W trakcie korzystania z Serwisu, w systemie teleinformatycznym Użytkownika serwisu zainstalowane zostają pliki cookies.
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest umożliwienie instalacji plików cookies oraz ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane między innymi do zapamiętywania danych potrzebnych do prawidłowego logowania Użytkownika.

§ 7

 1. Niedozwolonym jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego i/lub dobre obyczaje.
 2. BAT ma prawo do wstrzymania dostępu do Serwisu Użytkownikowi serwisu, który:
  a. Wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  b. Narusza prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu, regulaminów usług świadczonych w ramach Serwisu lub dobre obyczaje.
  c. Zakończył współpracę z BAT poprzez wypowiedzenie umowy, lub po jej wygaśnięciu po upływie 30 dni.
 3. Jakiekolwiek próby korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą pociągnąć za sobą, bez uprzedzenia, nieodwracalne zablokowanie dostępu do Serwisu oraz stosowne kroki prawne ze strony BAT bądź właściwych organów.

§ 8

 1. BAT wykorzystuje elektroniczne systemy kontroli zawieranej umowy oraz akceptowania dokumentów.
  1. Foto weryfikacja – w określonych przypadkach (m.in przy braku wizyty w punkcie przedstawiciela lub innej osoby uprawnionej przez BAT oraz wszelkich innych sytuacjach – w tym także takich obejmujących zdarzenia losowe, epidemię i inne) BAT ma prawo wymagać od Uczestnika wgrania na platformę zdjęcia, które będzie dowodem na spełnienie przez niego warunków umowy tj. oceny dostępności oraz ilości asortymentu zgodnie z wymaganiami, widoczności produktów, oraz wykorzystania wszelkich powierzonych uczestnikowi mebli bądź urządzeń.
  2. Uczestnik zobowiązany jest do wgrania zdjęcia raz w każdym miesiącu, chyba że BAT zdecyduje inaczej.
  3. Zdjęcie powinno być wyraźne, pokazujące miejsce oraz asortyment BAT.
  4. Zdjęcie koniecznie należy wgrać na platformie Batclub.pl w wyznaczonym do tego miejscu.
  5. Uczestnik ma obowiązek kontroli statusu zdjęcia: „Pending” (oczekujące na akceptację), „Approved” (zaakceptowne), „Unapproved” (niezaakceptowane) – w tym przypadku do uczestnika wysyłana jest wiadomość e-mail, oraz informacja widoczna po zalogowaniu na platformę o odrzuceniu zdjęcia z podanym powodem jego odrzucenia. Uczestnik ma obowiązek wgrania nowego zdjęcia uwzględniającego powód odrzucenia.
  6. Tylko zaakceptowane zdjęcie (ze statusem „Approved”) oznacza spełnienie warunków umowy.
  7. Wgranie zdjęcia nie jest zadaniem za które uczestnik otrzymuje punkty.

§ 9

 1. BAT dołoży należytych starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże BAT nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że Serwis będzie dostępny z każdego systemu teleinformatycznego. Do korzystania z Serwisu z komputera PC wymagana jest przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 10.0 i wyżej, Mozilla Firefox w wersji 45.0 i wyżej, Chrome w wersji 45.0 i wyżej, Microsoft EDGE w wersji 38 i wyżej. Do korzystania z Serwisu z urządzeń typu smartfon czy tablet zalecane jest korzystanie z systemu: Android w wersji 4.4 i wyżej (aktualna wersja przeglądarki Chrome), IOS w wersji 9 i wyżej (aktualna wersja przeglądarki Safari). Strona zaprojektowana jest dla urządzeń o przekątnej minimum 4,7” i rozdzielczości HD. Do pełnowartościowego funkcjonowania Serwisu wymagana jest włączona obsługa cookies i Javascript.
 2. BAT nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewall'e - blokady, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 3. BAT i podmioty działające w jej imieniu, nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  2. Problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których BAT przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od BAT;
  5. Aktualność informacji udostępnianych za pośrednictwem Serwisu;
  6. Jakiekolwiek szkody, a także kary z tytułu lub w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Serwisu bądź innych stron dostępnych przez odnośniki z Serwisu. Zastrzeżenie obejmuje szkody powstałe wskutek błędów sprzętu teleinformatycznego, braków w informacjach, przerw, wad, opóźnień w funkcjonowaniu Serwisu, wirusów komputerowych, a także skutkujące utratą dochodu, utratą danych, niedozwolonym pozyskaniem przesyłanych wiadomości i danych oraz ich zmianę oraz inne szkody materialne i niematerialne.
 4. BAT dokładać będzie należytej staranności dla zapewnienia jak najwyższej jakości i rzetelności informacji udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, jednak w żadnych okolicznościach BAT nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu strat, które poniesie Użytkownik oraz z tytułu korzyści, których Użytkownik nie osiągnie wskutek korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu.
 5. Użytkownik serwisu, który spowoduje przerwę bądź zakłócenie techniczne w Serwisie lub w systemie służącym do przesyłania stron, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i nakłady wynikłe z tego faktu.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia i zapewnienia poufności identyfikatora (loginu) i hasła przez cały okres użytkowania. Zabronione jest przekazywanie identyfikatora (loginu) i hasła innym podmiotom, a także udostępnianie tym podmiotom Serwisu za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła przydzielonego zarejestrowanemu Użytkownikowi.
 7. Użytkownik, który nie zabezpieczy należycie swojego identyfikatora (loginu) i hasła lub zezwoli innym osobom na użycie swego identyfikatora (loginu) i hasła albo będzie korzystał z Serwisu niezgodnie z niniejszym Regulaminem, poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i nakłady wynikłe z takiego niedozwolonego użytku.
 8. Użytkownik, który dopuszcza się czynów, o których mowa w ustępie powyżej zostanie pozbawiony możliwości dostępu do Serwisu.
 9. Wszelkie działania sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie stanowią podstawę do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi dopuszczającemu się takich praktyk.
 10. BAT zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu każdemu Użytkownikowi, bez podania przyczyny, zawsze kiedy uzna to za stosowne. BAT nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego faktu utratę dochodu, utratę danych i inne następstwa z tego wynikłe.
 11. BAT zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich działań związanych z korzystaniem z Serwisu, w stosunku do Użytkowników, w tym zablokowania, zawieszania, odblokowania czy odwieszania dostępu do Serwisu, bez podania przyczyny, zawsze kiedy uzna to za stosowne.

§ 10

 1. BAT zapewni poufność danych osobowych Użytkowników, wykorzystując do zabezpieczenia Serwisu optymalne środki techniczne, które mają na celu zapobieganie pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby niepowołane danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 2. Informacje przekazywane przez Użytkowników będą przechowywane i przetwarzane przez BAT lub podmioty działające na zlecenie BAT, z którymi BAT zawarła stosowne umowy, z zachowaniem optymalnych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 3. Użytkownik, który wyraził uprzednio dobrowolnie zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych BAT, ma prawo w wybranym przez siebie czasie zrezygnować z otrzymywania takich informacji i materiałów marketingowych oraz informacji handlowej od BAT oraz zrezygnować z wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie jego danych dla celów marketingowych BAT. W takim przypadku Użytkownik może wysłać pisemny wniosek wyrażający jego żądania na adres: British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, z dopiskiem "Rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych", lub dzwoniąc pod numer Infolinii +48 801 228 228 (całkowity koszt połączenia jak jeden impuls w połączeniu lokalnym; Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 17:00) lub klikając w link rezygnacyjny z otrzymanego od BAT e-maila. Po otrzymaniu wniosku Użytkownika BAT zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych, przesyłania materiałów marketingowych oraz informacji handlowej i komunikowania się z nim. Jednocześnie dostęp do Serwisu zostanie dla Użytkownika zablokowany, a Użytkownik nie będzie mógł korzystać z świadczonych przez Serwis Usług.
 4. W przypadku, gdy dana osoba nie może zostać zarejestrowana w Zbiorze Danych Osobowych BAT z powodu podania nieprawdziwych danych w procesie Rejestracji, wypełnienia oświadczenia w sposób niezgodny z założonymi warunkami, dostęp do Serwisu zostanie zablokowany, co jest równoznaczne z brakiem dostępu do Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Formularz aktualizacji danych dostępny dla Użytkowników Serwisu po zalogowaniu w Serwisie pozwala na wgląd do danych osobowych podanych w oświadczeniu w procesie Rejestracji oraz ich edycję.

§ 11

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać pod numerem telefonu +48 801 228 228 (całkowity koszt połączenia jak jeden impuls w połączeniu lokalnym; Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00), lub poprzez zakładkę „kontakt” na platformie Batclub.pl.
 2. Reklamacje rozpatrywane są przez BAT niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności wpływania. O decyzji BAT Użytkownik zostanie powiadomiony w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie drogą elektroniczną na adres e-mail zawarty w Zbiorze Danych Osobowych BAT lub w przypadku jego braku na adres zwrotny podany w reklamacji.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2021 do odwołania lub zamknięcia Serwisu.
 5. BAT zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, według własnego uznania, w dowolnym czasie, kiedy uzna to za stosowne. Zmiany zostaną zamieszczone na łamach Serwisu. O zamieszczeniu nowego Regulaminu Użytkownicy będą każdorazowo informowani w Serwisie. Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się ze zmianami. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu będzie oznaczało zgodę na zmiany i akceptację Regulaminu w nowym brzmieniu. Uznanie jednego z postanowień Regulaminu za nieważne lub nieskuteczne nie będzie miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

 

 - Platforma Handlowa - logo

Na tej stronie korzystamy z plików cookie (i innych podobnych technologii), aby zapewnić jej prawidłowe działanie, ulepszać ją oraz analizować zachowania użytkowników i na tej podstawie oferować spersonalizowaną komunikację marketingową. Klikając “Akceptuję wszystkie”, zgadzasz się abyśmy korzystali ze wszystkich ww. rodzajów cookies. Aby samemu zdecydować, które rodzaje cookies akceptujesz, wybierz “Więcej opcji”. Możesz zmienić te ustawienia w dowolnym momencie, klikając w link widoczny w stopce. Więcej informacji w Polityce cookies

Zarządzaj preferencjami dot. technologii cookies

Grupa wymaganych plików cookies

Są to pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony.

Cookie

Expiry

Purpose

ApplicationGatewayAffinity

Session

Used by Microsoft Azure for load balancing of hosting load.

 

ApplicationGatewayAffinityCORS

Session

Used by Microsoft Azure for load balancing of hosting load.

 

ASP.NET_SessionId

Session

The cookie is used by the Microsoft .NET Framework to deliver the application content for the visitor. When a user browses a website, a unique session ID will be associated with them.

 

cookies_accepted

30 days

Registers a unique ID that is used by application to identify cookie policy acceptance status and cookie custom settings.

 

.EDITOUSER

Session

Registers a unique ID that is used by the application to maintain a user session on the platform.

 

GameToken

Session

Registers a unique ID that is used by the application to identify gameplay in games embedded from external sources.

 

access-token

Session

Registers a unique TOKEN that is used by application in every HTTP request to your server to authorize the request.

 

access-refresh

Session

Registers a unique TOKEN that is used by application to get a new access-token cookie value when it expires.

 
Grupa funkcjonalnych plików cookies

Techniczne pliki cookies, pamiętają o tym kim jesteś, jakie masz preferencje (język, ustawienia regionalne), dzięki czemu możesz w wygodny sposób korzystać ze strony i jej ustawień. Nie możesz z nich zrezygnować, ale możesz ustawić w preferencjach przeglądarki odrzucanie wszystkich cookies. Może to jednak spowodować, że strona nie będzie wyświetlana prawidłowo albo niektóre funkcje nie będą działać.

Cookie

Expiry

Purpose

ai_session

1 year

Registers a unique ID that is used by Microsoft Application Insights software to maintain information for apps built on the Azure cloud platform.

 

ai_user

1 year

Registers a unique ID that is used by Microsoft Application Insights software to maintain information for apps built on the Azure cloud platform.

 

languageVersion

1 year

Registers a value that is used by the application to identify the preferred language version (on multilingual platforms).

 

popup_banners

30 days

Register a value that is used by application to identify position of pop-up box (hidden / visible).

 

__zlcmid

1 year

Registers a unique ID that is used by Zendesk (United Call Center) to identify a user on the platform.

 
Grupa analitycznych plików cookies

Używając tych cookies zbieramy wyłącznie anonimowe informacje. Dzięki nim ustalamy, jak użytkownicy korzystają z naszej strony i dowiadujemy się, czy nie ma w niej błędów i możemy poprawić jej wydajność.

Cookie

Expiry

Purpose

_ga

2 years

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

 

_gid

24 hours

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

 

_gat

1 minute

Used by Google Analytics to throttle request rate.

 

_ga_

2 years

Used by Google Analytics to persist session state.